Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Madrid op 20 februari 2006 - Navicon, S.A. tegen Administration del Estado

(Zaak C-97/06)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Navicon, S.A.

Verweerder: Administration del Estado

Prejudiciële vragen

Moet de uitdrukking bevrachting in de in artikel 15, lid 5, van de Zesde richtlijn(1) bedoelde vrijstelling aldus worden uitgelegd dat zij enkel de bevrachting van de totale laadruimte van een schip (totaalbevrachting) omvat of valt ook een bevrachting voor een deel of een percentage van de laadruimte van een schip (deelbevrachting) daaronder?

Verzet de Zesde richtlijn zich tegen een nationale wet op grond waarvan enkel voor de totaalbevrachting vrijstelling kan worden verleend?

____________

1 - () Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1).