Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. oktober 2007 - Navicon SA mod Administración del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Spanien)

(Sag C-97/06) 1

(Sjette momsdirektiv - fritagelser - artikel 15, nr. 5 - begrebet befragtning af søgående fartøjer - forenelighed af en national lov, der alene tillader fritagelse for total befragtning)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Navicon SA

Sagsøgt: Administración del Estado

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - fortolkning af artikel 15, stk. 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1) - afgiftsfritagelse for befragtning af søgående fartøjer - spørgsmålet om delvis befragtning er omfattet - forenelighed med direktivet af en national lov, der alene tillader fritagelse for total befragtning

Konklusion

Artikel 15, nr. 5, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 92/111/EØF af 14. december 1992, skal fortolkes således, at det både omfatter total befragtning og delvis befragtning af fartøjer, der anvendes til sejlads i rum sø. Følgelig er denne bestemmelse til hinder for en national lovgivning som den, der er omhandlet i hovedsagen, og hvorefter der kun gives momsfritagelse ved total befragtning af de nævnte fartøjer.

Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om den i hovedsagen omhandlede kontrakt opfylder betingelserne for at være en befragtningsaftale i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 15, nr. 5, i sjette direktiv 77/388, som ændret ved direktiv 92/111.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006.