Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 18. oktoobri 2007. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Madridi (Hispaania) eelotsusetaotlus) - Navicon SA versus Administración del Estado

(Kohtuasi C-97/06)1

(Kuues käibemaksudirektiiv - Maksuvabastused - Artikli 15 punkt 5 - Mõiste "merelaevade prahtimine" - Sellise siseriikliku seaduse kooskõla, mis võimaldab maksuvabastust üksnes täielikule prahtimisele)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Navicon SA

Kostja: Administración del Estado

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artikli 15 punkti 5 tõlgendamine - Merelaevade prahtimise maksuvabastus - Osalise prahtimise hõlmamine või väljajätmine - Üksnes täieliku prahtimise korral maksuvabastust võimaldava siseriikliku seaduse kooskõla direktiiviga

Resolutiivosa

Nõukogu 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, mida on muudetud nõukogu 14. detsembri 1992. aasta direktiiviga 92/111/EMÜ, artikli 15 punkti 5 tuleb tõlgendada nii, et see puudutab avamerel navigeerimiseks kasutatavate laevade nii osalist kui täielikku prahtimist. Järelikult on selle sättega vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu põhikohtuasjas, mis annavad käibemaksuvabastuse üksnes nimetatud laevade täieliku prahtimise korral.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu üleanne on kindlaks teha, kas põhikohtuasja poolte vahel sõlmitud leping vastab tingimustele, mis esitatakse prahtimislepingule kuuenda direktiivi 77/388, mida on muudetud direktiiviga 92/111/EMÜ, artikli 15 punkti 5 tähenduses.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006.