Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 8 mars 2021 – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France mot Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Mål C-147/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Motpart: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Tolkningsfråga

Utgör förordningen av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter1 hinder för att en medlemsstat, med hänsyn till folkhälsan och till miljön, antar restriktiva bestämmelser i fråga om affärsmetoder och reklam såsom de som föreskrivs i artiklarna L. 522-18 och L. 522-5-3 i miljölagen? Under vilka förutsättningar får en medlemsstat i förekommande fall vidta sådana åtgärder?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).