Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 12 kwietnia 2021 r. – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. / Republika Slovenija

(Sprawa C-235/21)

Język postępowania: słoweński

Sąd odsyłający

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Strony

Wnosząca skargę kasacyjną: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Druga strona postępowania: Republika Slovenija

Pytania prejudycjalne

1.    Czy umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy VAT1 tylko wtedy, gdy zawiera wszystkie informacje wymagane dla faktury zgodnie z rozdziałem 3 („Fakturowanie”) dyrektywy VAT?

lub w przypadku odpowiedzi przeczącej,

2.    Jakie są wymogi lub okoliczności, w oparciu o które, w każdym przypadku, umowa na piśmie może zostać uznana (także) za fakturę powodująca powstanie obowiązku zapłaty VAT zgodnie z art. 203 dyrektywy VAT?

lub, w szczególności,

3.    Czy umowa na piśmie, zawarta przez dwóch podatników VAT i której przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, może być uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy VAT, jeśli z umowy tej wynika wyraźna i obiektywnie rozpoznawalna wola sprzedawcy lub usługodawcy, jako umawiającej się strony, do wystawienia faktury dotyczącej określonej transakcji, która może spowodować u nabywcy uzasadnione przekonanie, że może na jej podstawie odliczyć naliczony VAT?

____________

1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).