Language of document :

Žaloba podaná 29. júla 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-64/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov o ustanovení hodnotiteľa a kontrolného hodnotiteľa žalobcu a žiadosť o náhradu spôsobenej ujmy v dôsledku prijatia tohto rozhodnutia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Generálneho sekretariátu Dvora audítorov o ustanovení Riaditeľa prekladov za hodnotiteľa žalobcu a jeho kontrolného hodnotiteľa,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu morálnej ujmy spôsobenej žalobcovi vo výške 25 000 eur,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________