Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008°r. - De Smedt i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-66/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Emile De Smedt (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji organu powołującego odmawiających przyznania skarżącym dodatków za pracę zmianową przewidzianych w art. 56a regulaminu pracowniczego zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006°r. zmieniającym rozporządzenie nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania, a także odmawiających przyznania dodatków przewidzianych w art. 56b regulaminu pracowniczego zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006°r. zmieniającym rozporządzenie nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji organu powołującego odmawiających przyznania skarżącym dodatków za pracę zmianową przewidzianych w art. 56a regulaminu pracowniczego zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006°r. zmieniającym rozporządzenie nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania;

stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji organu powołującego odmawiających przyznania skarżącym dodatków przewidzianych w art. 56b regulaminu pracowniczego zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006°r. zmieniającym rozporządzenie nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________