Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 december 2008 - Nijs / Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

(Zaak F-64/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Artikel 35, lid 1, sub e, van Reglement voor de procesvoering - Summiere uiteenzetting van middelen in verzoekschrift - Beoordelingsprocedure - Aanwijzing van beoordelaar en tweede beoordelaar - Ontbreken van bezwarend besluit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Rollinger en A. Hertzog, advocaten)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer houdende aanwijzing van verzoekers beoordelaar en tweede beoordelaar en verzoek om vergoeding van de schade die door de vaststelling van dat besluit is ontstaan

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 247 van 27.9.2008, blz. 25.