Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 grudnia 2008°r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-64/08) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuł 35 ust. 1 lit. a) regulaminu Sądu - Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze - Postępowanie w sprawie oceny - Wyznaczenie osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę - Brak zażalenia - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciele: F. Rollinger i A. Hertzog, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o wyznaczeniu osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę, a także żądanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat spowodowanych wydaniem tej decyzji.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

B. Nijs zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 247 z 27.9.2008, s. 25.