Language of document : ECLI:EU:F:2009:62

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 12. júna 2009

Vec F‑68/08

Rudolf Sluiter

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Neobnovenie zmluvy – Zmluva na dobu neurčitú – Prípustnosť – Záujem na konaní – Žaloba smerujúca proti rozhodnutiu, ktoré v čase podania žaloby už zaniklo – Nepodanie predchádzajúcej sťažnosti“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) stanoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou R. Sluiter navrhuje zrušenie rozhodnutia riaditeľa Europolu zo 4. októbra 2007, ktorým mu bolo zamietnuté obnovenie jeho zmluvy a ponúknutie zmluvy na dobu neurčitú, rozhodnutia riaditeľa Europolu z 29. apríla 2008, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť proti vyššie uvedenému rozhodnutiu zo 4. októbra 2007 a rozhodnutia riaditeľa Europolu z 12. júna 2008, ktorým bolo opätovne zamietnuté obnovenie jeho zmluvy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Posúdenie v čase podania žaloby – Zánik napadnutého rozhodnutia

Záujem na konaní, ktorý je nevyhnutnou podmienkou prípustnosti žaloby, musí existovať v čase podania žaloby. Je preto neprípustná žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu, ktoré prestalo byť súčasťou právneho poriadku predo dňom zápisu žaloby do registra z dôvodu, že po opätovnom preskúmaní bolo prijaté nové rozhodnutie z iných dôvodov a na základe iných skutočností, než z ktorých vychádzala administratíva pri prijatí prvého rozhodnutia. Nové rozhodnutie nepredstavuje potvrdzujúce rozhodnutie, ale je naopak samostatným rozhodnutím, ktoré nahrádza predchádzajúce rozhodnutie.

(pozri body 33, 34, 36 a 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. júna 2007, Wunenburger/Komisia, C‑362/05 P, Zb. s. I‑4333, bod 42

Súd prvého stupňa: 18. júna 1992, Turner/Komisia, T‑49/91, Zb. s. II‑1855, body 24 až 26; 13. decembra 1996, Lebedef/Komisia, T‑128/96, Zb. VS s. I‑A‑629, II‑1679, body 19 a 21; 29. septembra 1999, Neumann a Neumann‑Schölles/Komisia, T‑68/97, Zb. VS s. I‑A‑193, II‑1005, bod 58; 27. januára 2000, TAT European Airlines/Komisia, T‑49/97, Zb. s. II‑51, body 30 až 36; 24. apríla 2001, Torre a i./Komisia, T‑159/98, Zb. VS s. I‑A‑83, II‑395, bod 28; 5. marca 2004, Liakoura/Rada, T‑281/03, Zb. VS s. I‑A‑61, II‑249, body 36 až 38; 13. septembra 2005, Fernández‑Gómez/Komisia, T‑272/03, Zb. VS s. I‑A‑229, II‑1049, body 36 a 42 až 44

Súd pre verejnú službu: 15. júla 2008, Pouzol/Dvor audítorov, F‑28/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 45 až 50