Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

18. december 2008

Sag F-64/08

Bart Nijs

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e) – summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen – bedømmelsesprocedure – udpegelse af bedømmer og af kontrolbedømmer – ingen bebyrdende akt – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål indgivet i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Bart Nijs har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, som Revisionsrettens generalsekretær traf den 27. september 2007 i sin egenskab af ansættelsesmyndighed om udpegning af direktøren for Revisionsrettens oversættelsesafdeling som sagsøgerens bedømmer og af sig selv som kontrolbedømmer med henblik på bedømmelsesproceduren, og om erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt.

Udfald: Sagen afvises. Bart Nijs betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – bebyrdende akt – begreb – forberedende akt – udpegning af bedømmeren og kontrolbedømmeren med henblik på bedømmelsesproceduren

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 1)

Foranstaltninger, der har retligt bindende virkninger, som direkte og umiddelbart kan berøre sagsøgerens interesser gennem en væsentlig ændring af hans retsstilling, udgør retsakter eller afgørelser, der kan gøres til genstand for et annullationssøgsmål. Såfremt der er tale om akter eller afgørelser, hvis tilblivelse omfatter flere stadier, navnlig sådanne, som afslutter en intern procedure, kan de principielt kun anfægtes, hvis det drejer sig om foranstaltninger, som definitivt fastlægger institutionens standpunkt som afslutning på denne procedure, modsat foreløbige foranstaltninger, der har til formål at forberede den endelige afgørelse. De foreløbige foranstaltningers retmæssighed kan imidlertid anfægtes indirekte under en sag, der er anlagt til prøvelse af de anfægtelige akter. Selv hvis det antages, at man kan tillægge en skrivelse om udpegning af bedømmeren og kontrolbedømmeren med henblik på proceduren vedrørende bedømmelse af en tjenestemand afgørelseskraft, udgør en sådan udpegning imidlertid en foreløbig foranstaltning, hvis formål er at forberede den endelige afgørelse vedrørende den pågældendes kvalifikationer, tjenstlige indsats og adfærd i henhold til vedtægtens artikel 43. Det forskriftsmæssige forløb af proceduren kan således kun anfægtes ved et søgsmål anlagt til prøvelse af den endelige bedømmelsesrapport.

(jf. præmis 16 og 17)

Henvisning til:

Domstolen, 7. april 1965, sag 11/64, Weighardt mod Kommissionen, Sml. 1965-1968, s. 55, org.ref.: Rec. s. 365, på s. 383, 14. februar 1989, sag 346/87, Bossi mod Kommissionen, Sml. s. 303, præmis 23.

Retten i Første Instans, 22. juni 1990, forenede sager T-32/89 og T-39/89, Marcopoulos mod Domstolen, Sml. II, s. 281, præmis 21 og 22, 7. september 2005, sag T-358/03, Krahl mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 215, og II, s. 993, præmis 38.

Personaleretten, 28. juni 2006, sag F-101/05, Grünheid mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 55, og II-A-1, s. 199, præmis 33, 24. maj 2007, forenede sager F-27/06 og F-75/06, Lofaro mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 57, der er appelleret til Retten i Første Instans, sag T-293/07 P.