Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Sprawa F‑64/08

Bart Nijs

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 35 ust. 1 lit. e) regulaminu postępowania przed Sądem – Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze – Postępowanie w sprawie oceny – Wyznaczenie osoby oceniającej oraz osoby weryfikującej ocenę – Brak aktu niekorzystnego – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której B. Nijs żąda stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza generalnego Trybunału Obrachunkowego, działającego w charakterze organu powołującego, z dnia 27 września 2007 r. o wyznaczeniu dyrektora ds. tłumaczeń Trybunału Obrachunkowego jako osoby oceniającej skarżącego oraz o wyznaczeniu samego siebie jako osoby weryfikującej ocenę dla celów postępowania w sprawie oceny, a także naprawienia rzekomo doznanej krzywdy.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Czynność przygotowawcza – Wyznaczenie osoby oceniającej oraz osoby weryfikującej ocenę dla celów postępowania w sprawie oceny

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 1)

Aktami lub decyzjami, które mogą być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności, są jedynie takie środki, które wywołują wiążące skutki prawne mogące bezpośrednio i natychmiastowo wpłynąć na interesy skarżącego, zmieniając w istotny sposób jego sytuację prawną. W przypadku aktów bądź decyzji, których wydanie następuje w kilku etapach, w szczególności po zakończeniu postępowania wewnętrznego, aktami zaskarżalnymi są zasadniczo jedynie te akty, które ustalają ostateczne stanowisko instytucji na koniec tego postępowania, z wyłączeniem aktów tymczasowych, które służą przygotowaniu wydania decyzji końcowej, natomiast prawidłowość aktów tymczasowych może zostać podważona w sposób incydentalny przy okazji skargi na akty podlegające zaskarżeniu. Tymczasem, zakładając nawet, że pismu wyznaczającemu osobę oceniającą i osobę sprawdzającą ocenę dla celów postępowania w sprawie oceny urzędnika można przypisać charakter decyzyjny, to takie wyznaczenie stanowi akt tymczasowy, którego celem jest przygotowanie decyzji końcowej dotyczącej oceny kwalifikacji, wydajności i zachowania podczas służby zainteresowanego zgodnie z art. 43 regulaminu pracowniczego. Prawidłowość takiego aktu może więc zostać podważona tylko przy okazji skargi na końcowe sprawozdanie z oceny.

(zob. pkt 16, 17)

Odesłanie: Trybunał: sprawa 11/64 Weighardt przeciwko Komisji, 7 kwietnia 1965 r., Rec. s. 365, 383; sprawa 346/87 Bossi przeciwko Komisji, 14 lutego 1989 r., Rec. s. 303, pkt 23; Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑32/89 i T‑39/89 Marcopoulos przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 22 czerwca 1990 r., Rec. s. II‑281, pkt 21, 22; sprawa T‑358/03 Krahl przeciwko Komisji, 7 września 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑215, II‑993, pkt 38; Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑101/05 Grünheid przeciwko Komisji, 28 czerwca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑55, II‑A‑1‑199, pkt 33; sprawy połączone F‑27/06 i F‑75/06 Lofaro przeciwko Komisji, 24 maja 2007 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 57, będąca przedmiotem odwołania w toku przed Sądem Pierwszej Instancji (sprawa T‑293/07 P)