Language of document : ECLI:EU:F:2009:49

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

18 май 2009 година

Дело F-66/08

Emile De Smedt и др.

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка при работа на смени — Надбавка за длъжностни лица за редовно изпълнение на задължения по дежурство — Членове 56а и 56б от Правилника“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н De Smedt и 20 други длъжностни лица от Парламента искат отмяна на индивидуалните решения на Парламента за отказ да им се предостави, от една страна, предвидената в член 56а от Правилника надбавка в полза на работещи на смени длъжностни лица, на която имат право съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1873/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на такива надбавки, и размера и условията за получаването им, и от друга страна, предвидената в член 56б от Правилника надбавка в полза на редовно изпълняващи задължения по дежурство длъжностни лица, на която имат право съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1945/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 495/77 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на такива надбавки, както и размера и условията за получаването им

Решение: Установява, че жалбоподателите са оттеглили исканията си относно отмяната на индивидуалните решения на Парламента за отказ да им се предостави предвидената в член 56б от Правилника надбавка в полза на редовно изпълняващи задължения по дежурство длъжностни лица. Отменя индивидуалните решения на Парламента за отказ да се предостави на жалбоподателите предвидената в член 56а от Правилника надбавка в полза на работещи на смени длъжностни лица. Парламентът понася всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Условия на труд — Надбавка за работа на смени

(член 56а от Правилника за длъжностните лица)

Трябва да се отменят индивидуалните решения на институция за отказ да се предостави надбавката в полза на работещи на смени длъжностни лица, предвидена в член 56а от Правилника, на длъжностни лица, които извършват такава работа, наложена от „нуждите на службата“ към телефонната централа, в която работят, като се има предвид, че тази работа има „неизменен и постоянен“ характер, че освен това, като е предоставила тази надбавка с индивидуални решения, приети преди посочените по-горе решения, тази институция мълчаливо, но ясно, сама е признала, че жалбоподателите отговарят на условията за предоставянето ѝ съгласно член 56а, и накрая, че не може да се оспори, че материалните условия за работата им са били едни и същи преди и след датата на влизане в сила на индивидуалните решения, с които им е предоставена посочената надбавка.

В това отношение би било злоупотреба да се поддържа, че член 56а от Правилника е неприложим, с мотива че работата на длъжностните лица на смени не произтича от изрични решения на тази институция.

Също така обстоятелството, че посочените длъжностни лица не полагат извънреден труд и че седмичното им работно време е под нормалното работно време за тази институция, не може да постави под съмнение предвиденото в член 56а от Правилника право на надбавка. Всъщност тази разпоредба не изисква нито да е положен извънреден труд, нито да съществува седмично работно време, равно на нормалното работно време за посочената институция. Във всички случаи и предвид затрудненията в личен и семеен план вследствие на седмично работно време, организирано на смени, разликата от 7,5 часа между нормалното седмично работно време в рамките на тази институция и работното време, въведено за телефонната централа, не е необоснована.

(вж. точки 21—23)