Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. septembra 2012 – Bermejo Garde/EHSV

(vec F-41/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Psychické obťažovanie – Žiadosť o pomoc – Právo sprístupniť – Preradenie – Záujem služby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Echevarría Viñuela, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie viacerých rozhodnutí týkajúcich sa zastavenia výkonu funkcií žalobcu ako vedúceho právneho oddelenia s okamžitým účinkom, jeho preradenia na Riaditeľstvo logistiky a zamietnutia jeho formálnej žiadosti o pomoc, ako aj žiadosti o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 55.