Language of document :

Жалба, подадена на 27 май 2010 г. - Stratakis/Комисия

(Дело F-37/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sofoklis Stratakis (Атина, Гърция) (представител: F. Sigalas, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството и описание на спора

Отмяната на решението на конкурсната комисия на конкурс EPSO/AD/129/08 да не включи името на жалбоподателя в списъка с резерви, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 30 юли 2009 г. на конкурсната комисия на конкурс EPSO/AD/129/08 да не включи неговото име в списъка с резерви, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

Да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________