Language of document :

Žaloba podaná 7. júna 2010 - Bermejo Garde/EHSV

(vec F-41/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie viacerých rozhodnutí týkajúcich sa zastavenia s okamžitým účinkom výkonu funkcií žalobcu ako vedúceho právneho oddelenia, jeho preradenia na Riaditeľstvo logistiky a zamietnutia jeho formálnej žiadosti o podporu, ako aj žiadosti o náhradu škody a s tým spojené úroky

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa EHSV č. 88/10 A z 3. marca 2010, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu zo 7. decembra 2009 a rozhodnuté o jeho preradení do inej služby,

zrušiť doplnok rozhodnutia č. 88/10 z 25. marca 2010,

zrušiť rozhodnutie č. 133/10 A z 24. marca 2010 o zastavení s okamžitým účinkom výkonu funkcií žalobcu ako vedúceho právneho oddelenia a o jeho preradení ako vedúceho oddelenia do iného odboru s účinnosťou od 6. apríla 2010,

zrušiť rozhodnutie riaditeľa EHSV č. 184/10 A z 13. apríla 2010, ktorým bol žalobca preradený na Riaditeľstvo logistiky, pričom toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť 6. apríla 2010,

priznať náhradu škody a úroky,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________