Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. - Vakalis przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Vakalis (Luvinate, Włochy) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych określającej prawa emerytalne skarżącego w ramach ich przeniesienia do systemu Unii.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że decyzja Komisji nr 60/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. jest niezgodna z prawem;

stwierdzenie nieważności decyzji PMO-4/TP D(2009)/434514716;

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________