Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 7. septembrī – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(lieta T-645/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austrija) (pārstāvis – G. Eisenberger, advokāts)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Vienotās noregulējuma valdes, šķiet, 2016. gada 15. aprīļa lēmumu vismaz tiktāl, ciktāl šis lēmums attiecas uz prasītāju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats ir balstīts uz būtisku procedūras noteikumu rupju pārkāpumu, jo apstrīdētais lēmums nav (pilnībā) paziņots;

Otrais pamats ir balstīts uz būtisku procedūras noteikumu rupju pārkāpumu, jo apstrīdētais lēmums nav pietiekami pamatots.

____________