Language of document :

Žaloba podaná 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(vec T-645/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Rakúsko) (v zastúpení: G. Eisenberger, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil na neplatné rozhodnutie Single Resolution Board z 15. apríla 2016, prinajmenšom v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka žalobkyne,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.    Prvý žalobný dôvod: zjavné porušenie podstatných procesných náležitostí z dôvodu chýbajúceho (úplného) uverejnenia napadnutého rozhodnutia.

2.    Druhý žalobný dôvod: zjavné porušenie podstatných procesných náležitostí z dôvodu nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

____________