Language of document : ECLI:EU:T:2017:62

Üldkohtu presidendi 6. veebruari 2017. aasta määrus – Vorarlberger Landes und Hypothekenbankvs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T645/16 R)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Ühtne Kriisilahendusnõukogu – Ühtne kriisilahendusfond – Ex-ante-osamaksed – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni juris – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutisi meetmeid kohaldava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artikli 256 lõige 1, ELTL artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punktid 17–20)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Tõendamiskoormis – Varaline kahju – Olukord, mis võib ohustada hageja rahalist jätkusuutlikkust

(ELTL artikli 256 lõige 1, ELTL artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punktid 28 ja 29)

3.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Tõendamiskoormis – Varaline kahju – Kohustus esitada konkreetset ja täpset teavet, mida kinnitavad üksikasjalikud dokumentaalsed tõendid

(ELTL artikli 256 lõige 1, ELTL artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 156 lõige 4)

(vt punktid 31 ja 32)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud taotlus kohaldada ajutisi meetmeid esiteks selleks, et peatada Ühtse Kriisilahendusnõukogu täitevistungi 15. aprilli 2016. aasta otsuse ühtsesse kriisilahendusfondi ex ante osamaksete tegemise kohta 2016. eelarveaasta eest (SRB/ES/SRF/2016/06) kohaldamine ja teiseks selleks, et teha Ühtsele Kriisilahendusnõukogule ettekirjutus hüvitada hagejale tema tasutud ex ante osamaksed.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.