Language of document :

Žaloba podaná 5. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-132/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým zamieta žiadosť žalobcu po prvé, aby mu písomne oznámila počet pracovných dní ročnej dovolenky, ktoré nadobudol pred rokom 2005 a v rokoch 2005 až 2010, a na ktoré mal nárok v dobe, keď podal svoju žiadosť, ako aj počet pracovných dní dovolenky, na ktoré by mal žalobca nárok do konca roku 2010, po druhé, aby si všetky tieto dni vybral a po tretie, aby mu boli oznámené dôvody pre prípadné zamietnutie jeho žiadosti

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie vydané – alebo v každom prípade jej pričítateľné – Komisiou, ktorým zamieta návrhy uvedené v žiadosti z 25. septembra 2010, ktoré boli zaslané menovaciemu orgánu,

prípadne určiť, že neexistuje právny základ prípisu zapísaného 28. februára 2011 pod ref. č. Ares(2011)217354, ktorý bol doručený žalobcovi nie skôr ako 6. apríla 2011, alebo tento prípis zrušiť,

zrušiť rozhodnutie vydané Komisiou, ktorým zamieta návrhy uvedené v sťažnosti z 25. apríla 2011, bez ohľadu na spôsob, akým je toto zamietnutie formulované,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.