Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(пленум)

11 декември 2013 година

Дело F‑130/11

Marco Verile и Anduela Gjergji

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионната схема на Съюза — Адаптиране на актюерските стойности — Необходимост от приемане на общи разпоредби за прилагане — Прилагане във времето на новите общи разпоредби за прилагане — Оттегляне на предложение за бонус за осигурителен стаж — Законосъобразност — Условия“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Verile и г‑жа Gjergji искат по-конкретно отмяната на решенията съответно от 20 и 19 май 2011 г., с които Европейската комисия оттегля първото направено по тяхно искане предложение за определяне на броя допълнителни години осигурителен стаж, които ще им бъдат признати по пенсионната схема на Съюза, и уведомява всеки от тях за новия бонус за осигурителен стаж, получен в резултат на прехвърлянето на пенсионни права, придобити по националните пенсионни схеми преди постъпването на служба в Комисията

Решение:      Отменя решението на Европейската комисия от 20 май 2011 г. и решението на Европейската комисия от 19 май 2011 г. с адресати съответно г‑н Verile и г‑жа Gjergji. Европейската комисия понася собствените си съдебни разноски и е осъдена да заплати направените от г‑н Verile и г‑жа Gjergji съдебни разноски.

Резюме

1.      Искове и жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Предложение за прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити преди постъпване на служба за Съюза — Включване

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпване на служба за Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Способи — Определяне на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по националната пенсионна схема — Компетентност на националните органи — Изчисляване на броя допълнителни години осигурителен стаж, които трябва да се признаят като бонус по пенсионната схема на Съюза — Компетентност на институциите

(член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

3.      Актове на институциите — Прилагане във времето — Коефициенти за преобразуване, прилагани за изчисляването на допълнителните години осигурителен стаж — Прилагане на новите коефициенти за преобразуване към датата на приемането на предложение за бонус за осигурителен стаж

1.      Предложение за бонус за осигурителен стаж е акт с неблагоприятни последици за длъжностното лице, подало заявление за прехвърляне на пенсионните си права. Това предложение е едностранен акт, който може да бъде отделен от процедурната рамка, в която е приет по силата на обвързана компетентност, която институцията има ex lege, тъй като произтича пряко от индивидуалното право, което член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника изрично признава на длъжностните лица и на служителите при постъпването им на служба за Съюза.

(вж. точки 40, 41 и 55)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 11 декември 2012 г., Cocchi и Falcione/Комисия, F‑122/10, по което има жалба и в момента е висящо пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑103/13 P, точки 37—39

2.      В член 11 от приложение VIII към Правилника се прави ясно разграничение между, от една страна, прехвърлянето „out“ в параграф 1 и от друга страна, прехвърлянето „in“ в параграф 2.

Актюерската равностойност по член 11, параграф 1 от приложение VIII към Правилника и актуализираната капиталова стойност по параграф 2 от същия член са две различни правни понятия, всяко от които попада в независими една от друга схеми.

Наистина актюерската равностойност в правната система на Правилника е самостоятелно понятие, присъщо на системата на пенсионната схема на Съюза. То е определено в член 8 от приложение VIII към Правилника.

Актуализираната капиталова стойност не е определена в Правилника, който не указва и метода за изчисляването ѝ, и то поради факта че изчисляването ѝ и способите за контрол на това изчисляване са от изключителната компетентност на съответните национални или международни органи.

Когато става въпрос за изчисляването от компетентните национални или международни органи за прехвърлянето „in“ на актуализираната капиталова стойност, тази капиталова стойност се определя по приложимото национално право и според определените в това право правила или, когато става въпрос за международна организация, от нейните собствени правила, а не въз основа на член 8 от приложение VIII към Правилника и според определения в тази разпоредба лихвен процент.

Когато става въпрос за изчисляването на броя допълнителни години осигурителен стаж, които трябва да се признаят като бонус по пенсионната схема на Съюза, което е различно от изчисляването на актуализираната капиталова стойност, следва да се отбележи, че нито член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника относно прехвърлянията „in“, нито която и да е друга разпоредба от Правилника не предвижда изрично задължение при изчисляването на бонуса за осигурителен стаж по пенсионната схема на Съюза да се прилага лихвеният процент, посочен в член 8 от същото приложение.

При прилагането на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, и по-конкретно за актуализирането на коефициентите за преобразуване при прехвърляне „in“, според новия процент в размер на 3,1 %, предвиден в член 8 от приложение VIII към Правилника след влизането в сила на Регламент № 1324/2008 за адаптиране от 1 юли 2008 г. на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейските общности, в съответствие с посочения член 11, параграф 2, който за нуждите на прилагането му препраща към общи разпоредби за прилагане, а също и в съответствие с принципа на правна сигурност, институцията трябва да измени съществуващите общи разпоредби за прилагане и да изготви нова таблица на актюерските стойности.

(вж. точки 77, 79—81, 88 и 90)

Позоваване на:

Съд — 5 декември 2013 г., Časta, C‑166/12, точка 24

Първоинстанционен съд — 18 декември 2008 г., Белгия и Комисия/Genette, T‑90/07 P и T‑99/07 P, точки 56 и 57 и цитираната съдебна практика

3.      Съгласно общопризнат принцип, ако не е предвидено друго, новата норма се прилага незабавно по отношение на положенията, които ще възникнат, както и към бъдещите последици на положенията, които са възникнали при действието на старата норма, но все още не са напълно завършени.

Когато става въпрос за прехвърляне на пенсионни права, за да е напълно завършено положението на длъжностно лице или на служител, което/който е подало/подал заявление за прехвърляне „in“ при действието на актюерските стойности, приложени към Общите разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника, приети от Комисията през 2004 г., трябва да се установи, че заинтересованото лице е приело направеното му по силата на Общите разпоредби за прилагане от 2004 г. предложение за бонус за осигурителен стаж най-късно в края на деня, предхождащ датата на влизане в сила на новите коефициенти за преобразуване, предвидени в Общите разпоредби за прилагане, приети от Комисията през 2011 г., т.е. на 31 март 2011 г.

Прилагането на предвидените в приложение 1 към Общите разпоредби за прилагане от 2011 г. коефициенти за преобразуване, преди влизането в сила на посочените общи разпоредби за прилагане на 1 април 2011 г., по отношение на длъжностни лица или служители, приели предложение за бонус за осигурителен стаж преди датата 1 април 2011 г., неизбежно засяга оправданите правни очаквания на тези длъжностни лица или служители.

(вж. точки 94, 99, 101 и 107)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 13 юни 2012 г., Guittet/Комисия, F‑31/10, точки 47 и 66 и цитираната съдебна практика