Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(plenum)

11. december 2013

Sag F-130/11

Marco Verile og Anduela Gjergji

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pension – overførsel af pensionsrettigheder erhvervet i en national pensionsordning – forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning – tilpasning af de aktuarmæssige værdier – nødvendigheden af at vedtage almindelige gennemførelsesbestemmelser – tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – tilbagekaldelse af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – lovlig – betingelser«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder MarcoVerile og Anduela Gjergji bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser af henholdsvis 20. og 19. maj 2011, hvorved Europa-Kommissionen tilbagekaldte det første forslag om fastsættelse, på sagsøgernes anmodning, af det antal pensionsgivende tjenesteår, der kunne godskrives dem i Unionens pensionsordning, og hvorved sagsøgerne fik meddelelse om en ny beregning af det antal pensionsgivende tjenesteår, der kunne godskrives som følge af en overførsel af de pensionsrettigheder, som de havde erhvervet i en national pensionsordning, inden de indtrådte i Kommissionens tjeneste.

Udfald:      Europa-Kommissionens afgørelser af 20. maj 2011 og 19. maj 2011 stilet til henholdsvis Marco Verile og Anduela Gjergji annulleres. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Marco Veriles og Anduela Gjergjis omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forslag om overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet før indtrædelsen i Unionens tjeneste, til Unionens pensionsordning – omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91, bilag VIII, art. 11, stk. 2)

2.      Tjenestemænd – pensioner – pensionsrettigheder erhvervet før indtrædelsen i Unionens tjeneste – overførsel til Unionens pensionsordning – betingelser – fastsættelsen af den kapital, der svarer til de pensionsrettigheder, der er erhvervet i en national pensionsordning – de nationale myndigheders beføjelser – beregning af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning i Unionens pensionsordning – institutionernes beføjelser

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 11, stk. 2)

3.      Institutionernes retsakter – tidsmæssig anvendelse – omregningskoefficienter, der skal anvendes ved beregningen af pensionsgivende tjenesteår – anvendelse af de nye omregningskoefficienter på datoen for accepten af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår

1.      Et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår udgør en akt, der indeholder et klagepunkt mod den tjenestemand, der har anmodet om overførsel af sine pensionsrettigheder. Et sådant forslag udgør en ensidig forvaltningsakt, der ikke vedrører de proceduremæssige rammer, som den nævnte akt indgår i, og som er vedtaget i henhold til en bunden kompetence, der er tildelt institutionen ved lov, idet den følger direkte af den individuelle ret, som artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten udtrykkeligt tildeler tjenestemænd og ansatte fra det tidspunkt, hvor de indtræder i Unionens tjeneste.

(jf. præmis 40, 41 og 55)

Henvisning til:

Personaleretten: 11. december 2012, sag F-122/10, Cocchi og Falcione mod Kommissionen, der i øjeblikket verserer som appelsag for Den Europæiske Unions Ret under sagsnr. T-103/13 P, præmis 37-39

2.      Artikel 11 i bilag VIII til vedtægten indeholder en klar sondring mellem på den ene side »udgående« overførsler i stk. 1 og på den anden side »indgående« overførsler i stk. 2.

Den aktuarmæssige modværdi, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i bilag VIII til vedtægten, og den ajourførte kapital, der er nævnt i samme artikels stk. 2, udgør to forskellige retlige begreber, der anvendes inden for to selvstændige ordninger.

Den aktuarmæssige modværdi udgør nemlig inden for vedtægtens bestemmelser et selvstændigt begreb, der kun anvendes i forbindelse med Unionens pensionsordning. Begrebet defineres i artikel 8 i bilag VIII til vedtægten.

Den ajourførte kapital er ikke defineret i vedtægten, der heller ikke angiver, hvorledes denne kapital skal beregnes, idet beregningen af den ajourførte kapital og proceduren for udøvelse af kontrol med denne beregning udelukkende henhører under de berørte nationale og internationale myndigheders beføjelser.

Hvad angår de kompetente nationale og internationale myndigheders beregning af den ajourførte kapital i forbindelse med »indgående« overførsler fastsættes denne kapital således på grundlag af de gældende nationale bestemmelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i disse bestemmelser, eller når der er tale om internationale organisationer af disse organisationers interne bestemmelser, og ikke på grundlag af artikel 8 i bilag VIII til vedtægten og ifølge den rentesats, der er fastsat i denne bestemmelse.

Hvad angår beregningen af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal godskrives i Unionens pensionsordning, og som udgør en anden beregning end beregningen af den ajourførte kapital, skal det anføres, at hverken artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, der omhandler »indgående« overførsler, eller andre vedtægtsbestemmelser fastsætter en udtrykkelig pligt til at anvende den rentesats, der er nævnt i samme bilags artikel 8, i forbindelse med beregningen af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal godskrives i Unionens pensionsordning.

I forbindelse med anvendelsen af artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, og navnlig ændringen af de omregningskoefficienter, der skal anvendes i forbindelse med »indgående« overførsler som følge af den nye rentesats på 3,1% i artikel 8 i bilag VIII til vedtægten efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1324/2008, om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2008 af bidraget fra De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte til pensionsordningen, påhviler det under alle omstændigheder institutionen i henhold til den nævnte artikel 11, stk. 2, der henviser til de almindelige gennemførelsesbestemmelser, og ligeledes i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet, at ændre de eksisterende almindelige gennemførelsesbestemmelser og udfærdige en ny tabel over de aktuarmæssige værdier.

(jf. præmis 77, 79-81, 88 og 90)

Henvisning til:

Domstolen: 5. december 2013, sag C-166/12, Časta, præmis 24

Retten i Første Instans: 18. december 2008, forenede sager T-90/07 P og T-99/07 P, Belgien og Kommissionen mod Genette, præmis 56 og 57 og den deri nævnte retspraksis

3.       Ifølge et almindeligt anerkendt princip finder en ny regel, for så vidt ikke andet er bestemt, øjeblikkelig anvendelse på situationer, der opstår, samt på fremtidige virkninger af situationer, der er opstået, uden imidlertid at være fuldstændigt konstituerede, under den tidligere regel.

Hvad angår overførslen af pensionsrettigheder gælder, at for at situationen for en tjenestemand eller en ansat, der har indgivet en anmodning om »indgående« overførsel, er fuldstændigt konstitueret i henhold til de aktuarmæssige værdier, der fremgår som bilag til de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten, som blev vedtaget af Kommissionen i 2004, skal det godtgøres, at den pågældende senest dagen før datoen for ikrafttrædelsen af de nye omregningskoefficienter i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen havde vedtaget i 2011 – dvs. den 31. marts 2011 – havde accepteret det forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som han havde modtaget i henhold til de almindelige gennemførelsesbestemmelser af 2004.

Anvendelsen af de omregningskoefficienter, der er fastsat i bilag 1 til de almindelige gennemførelsesbestemmelser af 2011, før de nævnte gennemførelsesbestemmelser trådte i kraft den 1. april 2011, på de tjenestemænd eller ansatte, der havde accepteret et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår før den 1. april 2011, har nødvendigvis tilsidesat disse tjenestemænds eller ansattes berettigede forventning.

(jf. præmis 94, 99, 101 og 107)

Henvisning til:

Personaleretten: 13. juni 2012, sag F-31/10, Guittet mod Kommissionen, præmis 47 og 66 og den deri nævnte retspraksis