Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(puni sastav)

11. prosinca 2013.

Predmet F‑130/11

Marco Verile i Anduela Gjergji

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos mirovinskih prava koja su stečena u nacionalnom sustavu mirovinskog osiguranja – Uredba o usklađivanju stope doprinosa za mirovinsko osiguranje sa sustavom mirovinskog osiguranja Unije – Prilagodba aktuarske vrijednosti – Potreba donošenja općih provedbenih odredbi – Vremenska primjena novih općih provedbenih odredbi – Povlačenje prijedloga za priznanje godina mirovinskog staža – Zakonitost – Uvjeti“

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju članka 106.a tog ugovora, kojom M. Verile i A. Gjergji traže poništenje odluka od 20. i 19. svibnja 2011. kojima je Europska komisija povukla prvi prijedlog donesen povodom njihova zahtjeva o priznanju godina mirovinskog staža u mirovinskom sustavu Unije i kojima ih je pojedinačno izvijestila o novom obračunu godina mirovinskog staža povodom prijenosa mirovinskih prava koja su stekli u nacionalnim mirovinskim sustavima prije stupanja u službu Komisije.

Odluka:      Poništavaju se odluke Europske komisije od 20. svibnja 2011. i od 19. svibnja 2011. koje su upućene M. Verileu i A. Gjergji. Europska komisija snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova M. Verilea i A. Gjergji.

Sažetak

1.      Tužba dužnosnika – Akt koji je nanio štetu – Pojam – Prijedlog o prijenosu u sustav Unije mirovinskih prava koja su stečena prije stupanja u službu Unije – Uključivanje

(Pravilnik o osoblju, čl. 90. i 91.; Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

2.      Dužnosnici – Mirovine – Mirovinska prava koja su stečena prije stupanja u službu Unije – Prijenos u sustav Unije – Modaliteti – Određivanje kapitalizirane vrijednosti koja predstavlja mirovinska prava koja su stečena u nacionalnom sustavu – Nadležnost nacionalnih tijela – Obračun godina mirovinskog staža koje valja uzeti u obzir u mirovinskom sustavu Unije – Nadležnost institucija

(Pravilnik o osoblju, Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

3.      Akti institucija – Vremenska primjena – Koeficijenti za pretvaranje za obračun godina mirovinskog staža – Primjena novih koeficijenata za pretvaranje na dan prihvaćanja prijedloga o godinama mirovinskog staža

1.      Prijedlog za priznanje godina mirovinskog staža akt je koji je nanio štetu dužnosniku koji je podnio prijedlog za prijenos mirovinskih prava. Takav prijedlog je jednostrani akt, koji se može odvojiti od postupovnog okvira u kojemu je nastao i koji je donesen na temelju pripadajuće ovlasti dodijeljene instituciji na temelju zakona, s obzirom na to da neposredno proizlazi iz pojedinačnog prava koje je na temelju članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku dano dužnosnicima ili službenicima prilikom njihova stupanja u službu Unije.

(t. 40., 41. i 55.)

Izvori:

Službenički sud: 11. prosinca 2012., Cocchi i Falcione/Komisija, F‑122/10, protiv koje je podnesena žalba povodom koje se vodi postupak trenutačno u tijeku pred Općim sudom, predmet T‑103/13 P, t. 37. do 39.

2.      Članak 11. Priloga VIII. Pravilniku uspostavlja jasnu razliku između, s jedne strane, prijenosa „iz sustava“ iz stavka 1. i, s druge strane, prijenosa „u sustav“ iz stavka 2.

„Aktuarska protuvrijednost“ iz stavka 1. članka 11. Priloga VIII. Pravilniku i „kapitalizirana vrijednost“ iz stavka 2. istog članka dva su različita pravna pojma i svaki se od njih odnosi na sustav neovisan o drugome.

„Aktuarska protuvrijednost“ u Pravilniku je zapravo prikazana kao autonoman pojam koji pripada mirovinskom sustavu Unije. Definirana je u članku 8. Priloga VIII. Pravilniku.

„Kapitalizirana vrijednost“ nije definirana Pravilnikom, koji i ne upućuje na metodu obračuna zbog toga što su obračun i metode njegova nadzora u isključivoj nadležnosti nacionalnih ili međunarodnih tijela na koje se to odnosi.

U odnosu na obračun ažurirane kapitalizirane vrijednosti nadležnih nacionalnih ili međunarodnih tijela, kod prijenosa „u sustav“ ta je kapitalizirana vrijednost utvrđena na temelju primjenjivog nacionalnog prava i prema modalitetima koji su definirani tim pravom ili, kada se radi o međunarodnoj organizaciji, na temelju njezinih vlastitih pravila, a ne na temelju članka 8. Priloga VIII. Pravilniku i prema kamatnoj stopi koja je određena tom odredbom.

U odnosu na obračun godina mirovinskog staža koji valja uzeti u obzir u mirovinskom sustavu Unije, a koji je različit od obračuna ažurirane kapitalizirane vrijednosti, valja navesti da ni članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku, koji se odnosi na prijenose „u sustav“, kao ni bilo koja druga zakonska odredba izričito ne predviđaju obvezu da se prilikom obračuna godina mirovinskog staža u mirovinskom sustavu Unije primijeni kamatna stopa iz članka 8. istog priloga.

U okviru provedbe članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku i, posebno, promjene koeficijenata za pretvaranje u slučaju prijenosa „u sustav“, u odnosu na novu kamatnu stopu od 3,1 % koja je predviđena u članku 8. Priloga VIII. Pravilniku o usklađenju, od 1. srpnja 2008., stope doprinosa sa sustavom mirovinskog osiguranja Unije dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica, Komisija je bila dužna, sukladno navedenom članku 11. stavku 2., koji za njegovu provedbu upućuje na opće provedbene odredbe, i sukladno načelu pravne sigurnosti izmijeniti postojeće Opće provedbene odredbe i donijeti novu tablicu aktuarskih vrijednosti.

(t. 77., 79. do 81., 88. i 90.)

Izvori:

Sud: 5. prosinca 2013., Časta, C‑166/12, t. 24.

Prvostupanjski sud: 18. prosinca 2008., Belgija i Komisija/Genette, T‑90/07 P i T- 99/07 P, t. 56. i 57. i navedena sudska praksa

3.      Prema općenito priznatom načelu, osim ako nije drukčije određeno, novo se pravilo primjenjuje odmah na sve slučajeve koji nastanu te ima buduće učinke na slučajeve koji su nastali tijekom važenja prijašnjeg pravila a da nisu do tada u cijelosti okončani.

U odnosu na prijenos mirovinskih prava kako bi se smatralo da je slučaj dužnosnika ili službenika koji su podnijeli zahtjev za prijenos „u sustav“ u cijelosti okončan tijekom važenja aktuarskih vrijednosti iz članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku Komisije koje su priložene uz Opće provedbene odredbe iz 2004., valja utvrditi da je najkasnije do isteka dana koji je prethodio danu stupanja na snagu novih koeficijenata za pretvaranje predviđenih Općim provedbenim odredbama iz 2011., odnosno do 31. ožujka 2011., zainteresirana osoba prihvatila prijedlog za priznanje godina mirovinskog staža koji joj je predložen na temelju Općih provedbenih odredbi iz 2004.

Primjena koeficijenata za pretvaranje koji su predviđeni u Prilogu 1. Općim provedbenim odredbama iz 2011. prije stupanja na snagu navedenih općih provedbenih odredbi 1. travnja 2011. na dužnosnike i službenike koji su prihvatili prijedlog za priznanje godina mirovinskog staža prije 1. travnja 2011. nedvojbeno krši legitimno očekivanje tih dužnosnika ili službenika.

(t. 94., 99., 101. i 107.)

Izvori:

Službenički sud: 13. lipnja 2012., Guittet/Komisija, F‑31/10, t. 47. i 66. i navedena sudska praksa