Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑133/11

BV

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Paskyrimas – Kandidatai, įrašyti į konkursų, apie kuriuos pranešimas buvo paskelbtas prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams, rezervo sąrašus – Priskyrimas prie lygio – Vienodo požiūrio principas – Diskriminacija dėl amžiaus – Laisvas asmenų judėjimas“

Dalykas:      Ieškinys, pareikštas pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, kuriuo BV prašo, be kita ko, panaikinti Europos Komisijos sprendimą paskirti ją pareigūne bandomajam laikotarpiui į AD 6 lygio 2 pakopą ir priteisti iš Komisijos žalos atlydinimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. BV padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema – Konkursą laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašus iki 2006 m. gegužės 1 d., tačiau paskirti pareigūnais po šios datos – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio – Teisės aktų leidėjo diskrecija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 13 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

2.      Pareigūnai – Vienodas požiūris – Įvairių Sąjungos įdarbinamų asmenų skirtingas vertinimas Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintų garantijų srityje – Diskriminacijos nebuvimas

3.      Pareigūnai – Konkursas – Sudėtis ir struktūra – Dalyvavimo sąlygos ir tvarka – Paskyrimų tarnybos diskrecija – Ribos – Su pareigybėmis, į kurias turi būti įdarbinta, ir su tarnybos interesu susiję reikalavimai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirma pastraipa ir 29 straipsnio 1 dalis; III priedas)

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio – Konkursą laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašus iki 2006 m. gegužės 1 d., tačiau paskirti pareigūnais po šios datos – Naujų nuostatų taikymas – Diskriminacija dėl amžiaus – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

5.      Pareigūnai – Paskyrimas – Lygio ir pareigų atitiktis – Po įdarbinimo pareigūnui suteiktos aukštesnio nei jo lygis funkcijos – Poveikio sprendimo paskirti į lygį įdarbinant teisėtumui nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 4 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnio pirma pastraipa; I priedas; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

6.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Reglamentu Nr. 723/2004 įvesta nauja karjeros sistema – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio – Konkursą laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašus iki 2006 m. gegužės 1 d., tačiau paskirti pareigūnais po šios datos – Laisvo darbuotojų judėjimo principo pažeidimas – Nebuvimas

(SESV 45 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnis; XIII priedo 13 straipsnio 1 dalis)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalį kandidatai, konkurso tvarka įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą, kuriuos paskyrimų tarnyba pasirinko paskirti į laisvas pareigybes, skiriami į skelbime apie konkursą, kuriame jie dalyvavo, nurodytą pareigybių grupės lygį. Vis dėlto į Reglamentu Nr. 723/2004 patvirtintus naujos redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatus teisės aktų leidėjas įtraukė XIII priedą, kurio 13 straipsnio 1 dalyje – specialioje pereinamojo laikotarpio nuostatoje – nukrypstant nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendros taisyklės – numatyta, kad pareigūnai, kurie buvo įtraukti į A 7 / A 6 lygio konkurso tinkamų kandidatų sąrašą iki 2006 m. gegužės 1 d., o įdarbinti po šios datos, skiriami į AD 6 lygį.

(žr. 39 punktą)

2.      Bendrasis vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principas reikalauja, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, nebent tai yra objektyviai pateisinama. Todėl negalima kvestionuoti įvairių Sąjungos įdarbinamų asmenų kategorijų – pačių pareigūnų ar įvairių kategorijų tarnautojų, kuriems taikomos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, – statuso skirtumų, nes kiekvienos šios kategorijos apibrėžimas atitinka teisėtus Sąjungos administracijos poreikius ir laikinų ar nuolatinių užduočių, kurias ji turi atlikti, pobūdį.

Todėl laimėjus konkursą įdarbintų pareigūnų, kurie gali daryti karjerą institucijoje ir užimti paeiliui kelias pareigybes, padėtis, kiek tai susiję su priskyrimu įdarbinant prie lygio ir pakopos, negali būti panaši į laikinųjų tarnautojų, kurie įdarbinti atlikti konkrečias pareigas, padėtį.

(žr. 46–48 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. vasario 9 d. Sprendimo Lacruz Bassols / Teisingumo Teismas, T‑109/92, 87 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 17 d. Sprendimo Palazzo / Komisija, F‑57/08, 38 punktas; 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Ezerniece Liljeberg ir kt. / Komisija, F‑83/05, 93 punktas.

3.      Nepažeidžiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmos pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies, kuriomis siekiama užtikrinti aukščiausio lygio gebėjimų pareigūnų įdarbinimą, paskyrimų tarnyba turi didelę diskreciją nustatyti pareigoms, į kurias turi būti įdarbinta, keliamus tinkamumo kriterijus ir, remdamasi šiais kriterijais, o bendriau – tarnybos interesais, apibrėžti konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką. Pasirinkimas naudojantis šia diskrecija turi būti visuomet daromas atsižvelgiant į pareigoms, į kurias turi būti įdarbinta, keliamus reikalavimus, o bendriau – į tarnybos interesą.

(žr. 50 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. vasario 5 d. Sprendimo Petit-Laurent / Komisija, T‑211/95, 54 punktas.

4.      Vienodo požiūrio principas pažeidžiamas, kai dvi asmenų, kurių faktinė ir teisinė situacija iš esmės nesiskiria, kategorijos vertinamos skirtingai, taip pat, kai skirtingos situacijos vertinamos vienodai.

Vis dėlto, kai skelbime apie konkursą, kuriuo siekiama įdarbinti į nustatytą lygį, reikalaujama, kad kandidatai atitiktų minimalų profesinės patirties reikalavimą, šį konkursą laimėję asmenys, kiek tai susiję su jų priskyrimu prie lygio, turi būti visi laikomi esantys identiškoje padėtyje, neatsižvelgiant į jų amžių ir ankstesnę profesinę patirtį. Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio 1 dalyje pateiktoje atitikmenų lentelėje nenumatytas joks tiesioginis ar netiesioginis atsižvelgimas į įdarbinamų pareigūnų amžių.

Todėl konkursą laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašus iki 2004 m. gegužės 1 d., tačiau įdarbinti po šios datos, kurie prie Europos Sąjungos viešosios tarnybos prisijungė jau įgiję nemažą profesinę patirtį už institucijų ribų, negali tikėtis, kai visos kitos sąlygos vienodos, turėti profesinių perspektyvų, lygiaverčių toms, kurias turi jaunesni į viešąją tarnybą įstoję konkursą laimėję asmenys, nes iš esmės pirmųjų karjera bus trumpesnė nei pastarųjų. Vis dėlto ši aplinkybė reiškia ne diskriminaciją dėl amžiaus, bet priskirtina prie kiekvienam šį konkursą laimėjusių asmenų būdingų aplinkybių.

(žr. 56 ir 58–60 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. / Komisija, C‑443/07 P, 83 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo De Bustamante Tello / Taryba, T‑368/03, 69 punktas; 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. / Komisija, T‑58/05, 89 punktas.

5.      Iš kartu skaitomų Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalies ir 62 straipsnio pirmos pastraipos, pagal kurias pareigūnas turi teisę į jo lygį ir pakopą atitinkantį atlyginimą, matyti, kad, nustačius lygį ir kartu pareigūno darbo užmokesčio dydį, jam negali būti patikėtos šio lygio neatitinkančios pareigos. Kitaip tariant, lygis, taigi ir darbo užmokestis, į kurį turi teisę pareigūnas, apibrėžia užduotis, kurios jam gali būti paskirtos. Vis dėlto aplinkybė, kad pareigūnui netrukus po įdarbinimo pavedamos vadovaujamosios pareigos, neatitinkančios paprastai jo lygio pareigūnams skiriamų funkcijų, o toliau mokamas atlyginimas neatitinka jo teikiamų paslaugų lygio, turi reikšmės tik sprendimui paskirti šį pareigūną į šias pareigas po to, kai jis buvo įdarbintas. Tačiau ši aplinkybė neturi jokios reikšmės sprendimo, kurio tikslas ir poveikis yra tik pareigūno priskyrimas prie lygio ir pakopos jo įdarbinimo momentu, teisėtumo.

(žr. 64 ir 66 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Schulze / Komisija, F‑36/05, 80 ir 82 punktai.

6.      Pareigūnas negali veiksmingai remtis tuo, jog Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio 1 dalis ir šių nuostatų 32 straipsnis yra neteisėti atsižvelgiant į SESV 45 straipsnį. SESV 45 straipsnio pažeidimas suponuotų, kad dėl šių nuostatų konkurso būdu įdarbinto pareigūno priskyrimas prie lygio ir pakopos priklauso nuo profesinės patirties, įgytos vienoje valstybėje narėje, o ne kitoje. Be to, pareigūnai, dar prieš įdarbinami įgiję nemažą profesinę patirtį už institucijų ribų, ir pareigūnai, pradėję savo karjerą jaunesni ir įgiję profesinės patirties pačiose institucijose, yra dvi skirtingos asmenų kategorijos, kurių padėtis taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnio 1 dalį nėra panaši.

(žr. 71 ir 72 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. gruodžio 17 d. Sprendimo Chawdhry / Komisija, T‑133/02, 113 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Strobl /Komisija, F‑56/05, 87 punktas.