Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2016 r. – Dun / Komisja

(Sprawa F-131/11)1

(Służba publiczna – Personel tymczasowy – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę, nieprzyjęta niezwłocznie przez zainteresowanego – Nowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby, oparta na nowych ogólnych przepisach wykonawczych – Pojęcie aktu niekorzystnego – Oczywista niedopuszczalność – Artykuł  81 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Peter Dun (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie, adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Peter Dun pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 23.