Language of document : ECLI:EU:F:2016:101

Preliminär utgåva

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (tredje avdelningen)

den 4 maj 2016

Mål F-131/11

Peter Dun

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som intjänats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag om överföring från anställningsmyndigheten som inte genast godtogs av den berörda personen – Nytt förslag till omräkning på grundval av de nya genomförandebestämmelserna – Begreppet rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas – Artikel 81 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Peter Dun har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som den myndighet som har behörighet att sluta anställningsavtal vid kommissionen (nedan kallad anställningsmyndigheten) meddelade den 15 juni 2011, varigenom denna myndighet slutgiltigt fastställt vilka pensionsrättigheter som sökanden intjänat i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen och som kan överföras till Europeiska unionens pensionssystem.

Avgörande:      Talan avvisas Peter Dun ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår för att till unionssystemet överföra pensionsrättigheter som förvärvats innan vederbörande trädde i unionens tjänst – Omfattas inte – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vilket fattats efter det att det skett en överföring av det kapital som motsvarar förvärvade pensionsrättigheter – Omfattas

(Artikel 270 FEUF; tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1, och bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Talan mot beslutet om avslag på klagomålet – Upptagande till sakprövning – Skyldighet att pröva yrkandena avseende beslutet att avslå klagomålet – Yrkanden som saknar självständigt innehåll eller beslut som enbart utgör en bekräftelse – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      I ett sådant förfarande för överföring av pensionsrättigheter som föreskrivs i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna ska det beslut som fattas av tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten, när det kapitalbelopp som motsvarar de pensionsrättigheter som den berörde intjänat i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen anses utgöra en rättsakt som går vederbörande emot och som kan bli föremål för en talan enligt artikel 270 FEUF och artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna. Ett förslag till tillgodoräknande som godkänts av den berörde utgör däremot inte en rättsakt som går vederbörande emot och som kan bli föremål för en talan enligt artikel 270 FEUF och artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

Tillgodoräknandet av intjänade pensionsrättigheter kan nämligen inte ske förrän tjänstemannen lämnat sitt godkännande till att inleda förfarandet för att till unionens pensionssystem överföra det kapitalbelopp som motsvarar de pensionsrättigheter som den berörde tidigare intjänat i ett nationellt pensionssystem. Detta godkännande förutsätter att det lämnats vägledning i tillsättningsmyndighetens eller anställningsmyndighetens förslag till tillgodoräknande av intjänade pensionsrättigheter, vilket grundas på det preliminära kapitalbelopp som meddelats av den berörda nationella pensionskassan.

När förslaget till tillgodoräknande av intjänade pensionsrättigheter lämnas förbinder sig den berörda institutionen endast att korrekt tillämpa artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och genomförandebestämmelserna på den berördes situation. Denna skyldighet för institutionen följer omedelbart av de aktuella bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, och detta även utan några uttryckliga utfästelser från institutionens sida.

En sådan eventuell utfästelse i ett förslag till tillgodoräknande av intjänade pensionsrättigheter innebär således inte någon ny skyldighet för den aktuella institution och således inte heller någon förändring i den berördes rättsställning, eftersom den institution som lämnat förslaget, även om den berörde lämnar sitt godkännande till överföringen av pensionsrättigheter som intjänats i ett annat pensionssystem till unionens pensionssystem, inte har någon motsvarande skyldighet att, när väl det av den nationella pensionskassan angivna kapitalbeloppet överförts, automatiskt tillerkänna tjänstemannen det antal tjänsteår som angavs i det ursprungliga förslag som låg till grund för dennes bekräftelse av sin vilja att överföra nämna kapitalbelopp till unionens pensionssystem.

(se punkterna 31–35)

Hänvisning till

Europeiska unionens tribunal: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 50, 52, 53 och 74; dom kommissionen/Cocchi och Falcione, T-103/13 P, EU:T:2015:777, punkt 66, och dom Teughels/kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, punkterna 37, 46, 48, 49, 58 och 70

2.      I enlighet med principen om processekonomi kan unionsdomstolen fastställa att det saknas anledning att särskilt besluta om de yrkanden som avser beslutet att avslå klagomålet när den konstaterar att nämnda yrkanden saknar självständigt innehåll och i själva verket flyter ihop med yrkandena avseende den rättsakt mot vilket klagomålet riktas. Så kan till exempel vara fallet när unionsdomstolen konstaterar att beslutet om avslag på klagomålet uteslutande bekräftar det beslut som utgjorde föremål för klagomålet, och denna rättsakt dessutom inte utgör en rättsakt som går någon emot, i den mening som avses i artikel 90 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 21 september 2011, Adjemian m.fl./kommissionen, T-325/09 P, EU:T:2011:506, punkt 33

Personaldomstolen: dom av den 19 november 2014, EH/kommissionen, F-42/14, EU:T:2014:250, punkt 85