Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Förenade kungariket) - Barbara Mercredi mot Richard Chaffe

(Mål C-497/10 PPU)(1)

(Civilrättsligt samarbete - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Barn till ogifta föräldrar - Begreppet "hemvist" för ett spädbarn - Begreppet vårdnad)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Barbara Mercredi

Motpart: Richard Chaffe

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Tolkning av artiklarna 8 och 10 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003(EG) av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, s. 1) - Hemvistbegreppet - Barn till en brittisk far och en fransk mor, vilka aldrig varit gifta med varandra, som har fötts i Förenade kungariket och har moderns nationalitet - Barn som har bortförts till La Réunion av modern - Bortförande som var lagligt då det skedde, eftersom modern vid denna tidpunkt hade föräldraansvaret för barnet - Senare yrkanden om föräldraansvar, växelvis boende och umgänge som fadern framställt vid de brittiska domstolarna - Beslut från High Court om att barnet ska återlämnas till Förenade kungariket - Överklagande av modern på den grunden att barnet inte längre hade sitt hemvist i Förenade kungariket vid den tidpunkt då talan väcktes

Domslut

Begreppet hemvist i den mening som avses i artiklarna 8 och 10 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ska tolkas så, att det motsvarar den plats som avspeglar det förhållande att barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och familjehänseende. När det är fråga om ett spädbarn som har bortförts till en annan medlemsstat än den där barnet har sitt hemvist och som tillsammans med sin mor endast i några dagar har vistats i denna medlemsstat, ska i detta hänseende bland annat beaktas vistelsens varaktighet och regelbundenhet, villkoren för och skälen till vistelsen i denna medlemsstat och till moderns flyttning till denna stat, samt, särskilt med hänsyn till barnets ålder, moderns geografiska ursprung och familjeursprung samt moderns och barnets familjerelationer och sociala relationer i denna medlemsstat. Det ankommer på den nationella domstolen att fastställa barnets hemvist mot bakgrund av samtliga faktiska omständigheter i det enskilda fallet.

För det fall tillämpningen av ovannämnda kriterier i målet vid den nationella domstolen skulle leda till den slutsatsen att barnets hemvist inte kan fastställas, ska behörig domstol fastställas på grundval av kriteriet "där barnet befinner sig", i artikel 13 i förordningen.

Beslut från en domstol i en medlemsstat, varigenom domstolen med stöd av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn avslår en begäran om omedelbart återförande av ett barn till en domkrets i en annan medlemsstat och som avser föräldraansvaret för detta barn, har ingen inverkan på de beslut som ska fattas i sistnämnda medlemsstat i mål avseende föräldraansvar som redan har anhängiggjorts och som fortfarande pågår där.

____________

1 - ) EUT C 328, 4.12.2010