Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divison) (Ühendkuningriik) 18. oktoobril 2010 - Barbara Mercredi versus Richard Chaffe

(kohtuasi C-497/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divison)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Barbara Mercredi

Vastustaja: Richard Chaffe

Eelotsuse küsimused

1.    Palun selgitada, millised on asjakohased kriteeriumid, millest lähtuda lapse alalise elukoha kindlaksmääramisel:

a)    EÜ määruse nr 2201/20031 artikli 8 tähenduses;

b)    EÜ määruse nr 2201/2003 artikli 10 tähenduses.

2.    Kas kohus on "institutsioon või muu organ", kellele saab määrata hooldusõiguse EÜ määruse nr 2201/2003 tähenduses?

3.    Kas artikkel 10 on jätkuvalt kohaldatav pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on jätnud 1980. aasta Haagi lapseröövikonventsiooni kohaselt esitatud lapse tagasitoomise taotluse rahuldamata põhjendusel, et artiklid 3 ja 5 ei ole kohaldatavad?

Eelkõige sooviks teada, kuidas lahendada vastuolu taotluse saanud riigi seisukoha, mille kohaselt ei ole 1980. aasta Haagi lapseröövikonventsiooni artiklites 3 ja 5 sätestatud tingimused täidetud, ja taotluse esitanud riigi seisukoha, mille kohaselt on artiklites 3 ja 5 sätestatud tingimused täidetud, vahel?

____________

1 - Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1).