Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) 18. oktobra 2010 - Barbara Mercredi proti Richardu Chaffe

(Zadeva C-497/10)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Barbara Mercredi

Tožena stranka: Richard Chaffe

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Sodišče je zaprošeno za opredelitev ustreznega merila za ugotovitev otrokovega običajnega prebivališča za namene:

(a) člena 8 Uredbe (ES) št. 2201/20031

(b) člena 10 Uredbe (ES) št. 2201/2003.

2.    Ali je sodišče "institucija ali drug organ", na katerega se prenesejo pravice do varstva in vzgoje za namene določb Uredbe (ES) št. 2201/2003?

3.    Ali se člen 10 uporablja tudi po tem, ko sodišča zaprošene države članice zavrnejo zahtevo za vrnitev otroka na podlagi Haaške konvencije o ugrabitvah iz leta 1980 z obrazložitvijo, da pogoji iz členov 3 in 5 niso izpolnjeni?

Natančneje, kako je treba razrešiti nasprotje med ugotovitvijo zaprošene države, da pogoji iz členov 3 in 5 Haaške konvencije o ugrabitvah iz leta 1980 niso izpolnjeni, in ugotovitvijo države prosilke, da so pogoji iz teh členov izpolnjeni?

____________

1 - Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L338, str. 1).