Language of document :

Žaloba podaná 4. apríla 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-35/11)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J. Rybánsky, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného priznať žalobcovi len polovicu príspevku na usídlenie, na ktorý by mal inak nárok

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu (Oddelenie individuálnych nárokov) z 28. mája 2010 o priznaní príspevku na usídlenie v časti, v ktorej stanovuje príspevok na usídlenie len vo výške jedného základného mesačného platu a nepriznáva príspevok na usídlenie vo výške dvoch základných mesačných platov,

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 6. januára 2011, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu podaná na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________