Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. marca 2012 – BI/Cedefop

(vec F-31/11)1

(Verejná služba – Lehoty na podanie žaloby – Jazyk, v ktorom došlo k zamietnutiu námietky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BI (Evosmos, Grécko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (v zastúpení: M. Fuchs, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia riaditeľky Cedefop-u o ukončení pracovného pomeru žalobcu a návrh na náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    BI znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 33.