Language of document : ECLI:EU:F:2012:28

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2012. március 7.

F‑31/11. sz. ügy

BI

kontra

Európai Szakképzésfejlesztési Központ

„Közszolgálat – Keresetindítási határidő – A panasz elutasításának nyelve”

Tárgy:      Az Euratom‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben BI egyrészt az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) igazgatója által 2014. április 14‑én hozott, a felperest elbocsátó határozat megsemmisítését kéri, másrészt a Cedefop kötelezését a felperes számára okozott állítólagos vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Kezdet – Kézbesítés – Fogalom – Panaszt elutasító határozat, amelyet a tisztviselővel egy általa nem ismert, de az említett panaszban használt nyelven közöltek – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg – Jogvesztés – Menthető tévedés – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 90.  és 91. cikk)

1.      Noha az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem szabályozza azt a kérdést, hogy az uniós intézmények milyen nyelvet használjanak a személyi állományukhoz címzett határozatokban, a gondoskodási kötelezettség alapján az adminisztráció feladata, hogy az egyedi határozatokat olyan nyelven küldjék meg a tisztviselőnek vagy alkalmazottnak, amelyet az alaposan ismer.

A panaszt elutasító határozat olyan nyelven való közlése, amely nem a tisztviselő vagy az alkalmazott anyanyelve, és nem is az a nyelv, amelyen a panaszt megszövegezték, akkor tekinthető szabályosnak, ha a határozatról az érdekelt ténylegesen tudomást szerezhet. Ezzel szemben, ha e határozat címzettje úgy véli, hogy azt nem képes megérteni, a lehető leghamarabb kérnie kell az intézmény illetékes hatóságától, hogy fordítsa le a számára vagy a panasz nyelvére, vagy az anyanyelvére. Ha e kérelmet késedelem nélkül előterjesztik, a határidő csak a fordításnak az érintett tisztviselővel vagy alkalmazottal való közlésétől kezdődik.

Ha azonban a tisztviselő vagy az alkalmazott önként dönt úgy, hogy a panaszát valamely meghatározott nyelven terjeszti elő, amely nem az anyanyelve, ez a döntés azzal jár, hogy a tisztviselő elfogadja, hogy az intézmény ezt a nyelvet fogja használni a válaszában.

Mindenképpen elfogadható, hogy az adminisztráció megválassza a belső kommunikációjának nyelveit, amennyiben ez a választás objektív megfontolásokon alapul. Márpedig objektív megfontolásokon alapul, ha az adminisztráció a panaszról döntő határozatának megszövegezésénél a kérelmező által választott nyelvet használja, amely megfontolások pontosan a nyelv kérelmező általi megválasztására vonatkoznak. Ennélfogva az érintett intézmény nem jár el önkényesen, amikor ugyanazt a nyelvet használja, mint amelyen a panaszt benyújtották.

(lásd a 19–22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑197/98. sz., Rudolph kontra Bizottság ügyben 2000. március 23‑án hozott ítéletének 44. és 46. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑118/99. sz., Bonaiti Brighina kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének 15. és 17. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑63/07. sz., Patsarika kontra Cedefop ügyben 2009. március 3‑án hozott ítéletének 31. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; F‑7/07. sz., Angioi kontra Bizottság ügyben 2011. június 29‑én hozott ítéletének 91. és 106. pontja.

2.      Az uniós bíróság elfogadta, hogy a panasz és a kereset benyújtására nyitva álló határidővel kapcsolatos szabályok megsértése abban az esetben nem vezethet a kereset elfogadhatatlanság miatt történő elutasításához, ha e jogsértés a tisztviselő vagy az az alkalmazott menthető tévedésének következménye. A menthető tévedés fogalma azonban csak kivételes körülményekre vonatkozhat, különösen olyanokra, amelyek között az intézmény által tanúsított magatartás – önmagában, vagy jelentős mértékben – a jóhiszemű és szokásosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany menthető tévedését okozhatta.

A felperes ügyvédjének – aki a panaszt az ügyfele nevében és vele egyetértésben saját maga szövegezte meg egy meghatározott nyelven, és aki ezt követően ugyanezen nyelvű szöveggel kapta meg a panaszt elutasító határozatot a hivatásos jogásztól joggal elvárható szakismeretre és gondosságra tekintettel – tudnia kell azt, hogy a keresetindítási határidők, amelyek kötelező jellegűek, és nem tartoznak a felek rendelkezése alá, attól az időponttól kezdődnek, amikor a panaszt elutasító határozatnak az érintett által választott nyelven megszövegezett változatát közlik, nem pedig attól a későbbi időponttól, amikor a felperes a panasz elutasításának valamely másik nyelvre lefordított változatát megkapta.

(lásd a 29. és 32. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑73/10. sz., Coedo Suárez kontra Tanács ügyben 2011. július 5‑én hozott végzésének 40. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.