Language of document :

Жалба, подадена на 23 март 2011 г. - ZZ/Съвет

(Дело F-30/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Брюксел, Белгия) (представител: M. Velardo)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1.1.2008 г. до 31.12.2008 г., както и искане за поправяне на вредите, които той твърди, че е претърпял

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладът за развитие на кариерата относно 2008 г. и да се осъди ответникът да заплати обезщетение за претърпените вреди, чийто размер е определен неокончателно на 5 000 EUR и ще бъде определен по-точно в хода на производството, както и да заплати компенсаторни и мораторни лихви при лихвен процент от 6,75 % върху обезщетението за имуществени и неимуществени вреди,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________