Language of document :

Жалба, подадена на 19 април 2021 г. от Европейски парламент срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав), 03 февруари 2021 г. по дело T-17/19, Giulia Moi/Европейски парламент

(Дело C-246/21 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian)

Друга страна в производството: Giulia Moi

Искания на жалбоподателя

Да отмени обжалваното решение,

да постанови окончателно решение по спора, с който е сезиран Общият съд, като уважи исканията на Европейския парламент в производството на първа инстанция,

да осъди жалбоподателя на първа инстанция да заплати изцяло съдебните разноски н първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд е превишил правомощията си и се е произнесъл ultra petita, тъй като в предмета на спора включва решението на председателя на Европейския парламент, което установява наличието на ситуация на тормоз и отменя това решение (т. 34, 37, 38 и 76 от обжалваното решение).

Второ основание: Общият съд е нарушил правото на защита на Парламента (т. 35 и 36 от обжалваното решение).

Трето основание: Общият съд е нарушил член 263, шеста алинея ДФЕС, тъй като не е зачел предвидения в него срок за подаване на жалбата за отмяна и е включил в предмета на спора решението на председателя на Европейския парламент, което установява наличието на ситуация на тормоз, като това решение междувременно влиза в сила (т. 76 и 77 от обжалваното решение).

Четвърто основание: Общият съд е нарушил член 232 ДФЕС, тъй като не е взел предвид правомощието на Парламента да свободно да организира начина си на работа, както е предвидено във вътрешните правила във връзка с процедурата за случаи на тормоз с участието на членове на ЕП и в Правилника на Парламента, по-специално членове 166 и 167, приложими към времето на настъпване на фактите, относно налагането на наказания (т. 12, 13, 63, 66, 129 и 132 от обжалваното решение).

____________