Language of document :

Valitus, jonka Euroopan parlamentti on tehnyt 19.4.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-17/19, Moi v. parlamentti, 3.2.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-246/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet S. Seyr, M. Windisch ja T. Lazian)

Muu osapuoli: Giulia Moi

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille saatettu oikeusriita on ratkaistava lopullisesti siten, että Euroopan parlamentin ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä esittämät vaatimukset hyväksytään.

Kantaja ensimmäisessä oikeusasteessa on velvoitettava korvaamaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet että valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin ylitti toimivaltansa ja lausui kanteen ulkopuolisesta seikasta, koska se sisällytti riidan kohteeseen Euroopan parlamentin puhemiehen päätöksen työpaikkahäirinnän toteamisesta ja kumosi kyseisen päätöksen (valituksenalaisen tuomion 34, 37, 38 ja 76 kohta).

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin loukkasi parlamentin puolustautumisoikeuksia (valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohta).

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 263 artiklan kuudetta kohtaa, koska se jätti huomiotta siinä määrätyn kanteen nostamisen määräajan ja sisällytti riidan kohteeseen tällä välin lopulliseksi tulleen Euroopan parlamentin puhemiehen päätöksen työpaikkahäirinnän toteamisesta (valituksenalaisen tuomion 76 ja 77 kohta).

Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 232 artiklaa, kun se ei ottanut huomioon parlamentin valtaa järjestää vapaasti oma toimintansa, siten kuin säädetään parlamentin jäsenistä tehtyihin työpaikkahäirintää koskeviin valituksiin liittyvää menettelyä koskevissa sisäisissä säännöissä ja parlamentin työjärjestyksessä, erityisesti sen seuraamusten määräämistä koskevissa 166 ja 167 artiklassa, sellaisina kuin niitä sovellettiin tosiseikkojen tapahtuma-aikaan (valituksenalaisen tuomion 12, 13, 63, 66, 129 ja 132 kohta).

____________