Language of document :

2022 m. kovo 28 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-610/19 Deutsche Telekom AG / Europos Komisija

(Byla C-221/22 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner

Kita proceso šalis: Deutsche Telekom AG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2022 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-610/19, kiek juo tenkinamas Deutsche Telekom AG ieškinys,

pačiam priimti sprendimą dėl neišspręstų klausimų arba

subsidiariai, grąžinti bylą, kiek ji neišspręsta, Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą;

priteisti iš Deutsche Telekom AG visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Bendrojo Teismo procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ginčas, kuris, Komisijos nuomone, yra labai svarbus aiškinant ir taikant SESV 266 straipsnį, iš esmės yra susijęs su Komisijos pareiga mokėti palūkanas nuo grąžinamos baudos, skirtos pagal konkurencijos teisę. Vadovaudamasi Komisijos sprendimu, Deutsche Telekom AG laikinai sumokėjo baudą, jai paskirtą pagal SESV 102 straipsnį dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, o vėliau Bendrasis Teismas šią baudą sumažino1 . Dabar Komisija ginčija Bendrojo Teismo skundžiamame sprendime jai nustatytą pareigą nuo grąžinamos baudos dalies sumokėti baudžiamojo pobūdžio delspinigius, kaip tai suprantama pagal Sprendimą Printeos2 .

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad remiantis SESV 266 straipsniu, kai teismas sumažina pagal konkurencijos teisę skirtą baudą, Komisijai tenka absoliuti ir besąlyginė pareiga sumokėti baudžiamojo pobūdžio delspinigius nuo laikino baudos sumokėjimo dienos.

Šiuo klausimu Komisija pateikia, be kita ko, tokius argumentus:

Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad Komisija, nesumokėjusi Deutsche Telekom AG reikalaujamo dydžio delspinigių, pažeidė SESV 266 straipsnį (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo pirma dalis).

Skundžiamas sprendimas prieštarauja Sąjungos teismų jurisprudencijai iki Sprendimo Komisija / Printeos (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo antra dalis).

Be to, palūkanų vykdant teismų sprendimus mokėjimą reglamentuoja antrinė Sąjungos teisė; ją Bendrasis Teismas turėjo taikyti arba pripažinti negaliojančia (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečia dalis).

Ieškinio dėl žalos atlyginimo pagal SESV 340 straipsnį pareiškimo sąlygos nebuvo tenkinamos, tad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai priteisė delspinigius kaip žalos atlyginimą (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo ketvirta dalis).

Teismų sprendimų galiojimas ex tunc nereiškia, kad delspinigiai mokėtini nuo tos dienos, kai atitinkama įmonė laikinai sumokėjo baudą (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo penkta dalis).

Delspinigių mokėjimas, kaip tai suprantama pagal skundžiamą sprendimą, prieštarauja baudų atgrasomajam poveikiui (pirmojo apeliacinio skundo pagrindo šešta dalis).

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu Komisija teigia, kad tuo atveju, jei būtų atmestas pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad pagal analogiją su Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/20121 83 straipsnio 2 dalies b punktu Komisijos mokėtinų palūkanų norma yra norma, kurią Europos Centrinis Bankas taiko pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidinta trimis su puse procentinių punktų.

____________

1     2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimas Deutsche Telekom / Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930).

1     2021 m. sausio 20 d. Sprendimas Komisija / Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1     2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012, p. 1).