Language of document :

5. juulil 2012 esitatud hagi – BZ versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F–71/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BZ (esindaja: advokaat N. Lhöest)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema haigus kutsehaiguseks.

Hageja nõuded

–    tühistada Euroopa Keskpanga 25. aprilli 2012. aasta otsus, millega jäeti hageja 28. juuni 2011. aasta taotlused ning 24. oktoobri 2011. aasta ja 20. veebruari 2012. aasta kirjades esitatud taotlused rahuldamata;

–    sellest tulenevalt rahuldada hageja taotluses ja kirjades esitatud nõuded (eelkõige asjakohase uurimise läbiviimine ja aruande koostamine) ning loetleda kõik hageja töötingimustega seotud asjaolud, mis on arsti arvamuse andmiseks vajalikud;

–    kohustada Euroopa Keskpanka edastama hagejale kõik peadirektoraadi H kogutud ja säilitatud andmed hageja tervise ja meditsiiniliste protseduuride kohta; nimetatud andmed hõlmavad käesoleva ajani kogutud (sealhulgas anonüümsele küsitlusele antud vastused) ja kogutavaid andmeid (näiteks peadirektoraadi H korraldatud anonüümsete vestluste materjalid) kui ka andmeid, mida võidakse edaspidi uues menetluses koguda. Kui saadud teave sisaldab meditsiinilisi andmeid, võib need edastada hageja arstile;

–    mõista Euroopa Keskpangalt menetluse ebamõistliku kestuse hüvitamiseks hageja kasuks välja 50 000 eurot;

–    mõista Euroopa Keskpangalt ebaseaduslike meditsiiniliste protseduuridega seoses kantud advokaadikulude hüvitamiseks hageja kasuks välja 5000 eurot;

–    mõista Euroopa Keskpangalt tema ebaseadusliku tegevuse ja meditsiiniliste protseduuride käigus hagejale pandud mittevajaliku lisakoormuse tõttu tekkinud mittevaralise kahju hüvitamiseks hageja kasuks välja 50 000 eurot;

–    mõista Euroopa Keskpangalt hageja au ja maine riivamise ning tema lepingu ebaseadusliku lõpetamise katse eest hageja kasuks välja 25 000 eurot;

–    mõista Euroopa Keskpangalt hageja kasuks välja summa, mis vastab alates 2009. aasta jaanuarist hagejale määratud töövõimetushüvitise ja tema täistöötasu vahele;

–    mõista Euroopa Keskpangalt hageja karjääriväljavaadete kaotamise hüvitamiseks hageja kasuks välja 100 000 eurot;

–    kohustada Euroopa Keskpanka hüvitama hagejale alates 2009. aastast saamata jäänud palgatõus seitse töötasupunkti aastas (3,5%);

–    kohustada Euroopa Keskpanka hüvitama hagejale alates 2006. aastast tema haigusega seoses kantud ravikulud täies ulatuses;

–    mõista Euroopa Keskpangalt hageja kasuks välja viivitusintress 8% väljamõistetud summalt;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.