Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. februāra spriedums – Bodson u.c./EIB

(lieta F-73/12) 1

Civildienests – EIB personāls – Darba attiecību līgumiskais raksturs – EIB darba samaksas un atalgojuma progresīvas paaugstināšanas reforma

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jean-Pierre Bodson u.c. (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams un G. Nuvoli, P. E. Partsch, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumus, kuri ir ietverti algas paziņojumos, par Eiropas Investīciju bankas vispārējā lēmuma, ar kuru nosaka atalgojuma progresīvu paaugstināšanu 2,8 % apmērā visiem darbiniekiem, piemērošanu, un lēmumu, kurā izklāstīta nopelnu tabula, atbilstoši kurai atalgojums tiek samazināts par 1 %, un, otrkārt, piespriest iestādei samaksāt atalgojuma starpību, tai pieskaitot nokavējuma procentus, kā arī atlīdzināt zaudējumus.Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;J.–P. Bodson un septiņi citi prasītāji, kuru uzvārdi ir iekļauti pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumus.