Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

21. listopadu 2013

Spojené věci F‑72/12 a F‑10/13

Josiane Roulet

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměna za práci – Článek 66 služebního řádu – Bývalý dočasný zaměstnanec v platové třídě AD 12 – Přijetí na místo úředníka v platové třídě AD 6 – Výplata odměny za práci odpovídající platu úředníka v platové třídě AD 12 – Zjevné pochybení – Vrácení přeplatků podle článku 85 služebního řádu“

Předmět:      Žaloby podané na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, v nichž se J. Roulet domáhá zaprvé návrhem došlým kanceláři Soudu dne 9. července 2012, evidovaným pod číslem F‑72/12, aby Soud zrušil rozhodnutí Evropské komise, tak jak vyplývá z oznámení ze dne 20. prosince 2011, požadovat vrácení částky 172 236,42 eur na základě článku 85 služebního řádu, a podpůrně aby jí přiznal náhradu utrpěné újmy, a zadruhé návrhem došlým kanceláři Soudu dne 3. února 2013, evidovaným pod číslem F‑10/13, aby Soud zrušil rozhodnutí Komise ze dne 28. března 2012 v rozsahu, v němž jím byla zamítnuta její žádost o náhradu škody ze dne 13. ledna 2012, a uložil Komisi náhradu škody, která byla žalobkyni způsobena, ve výši 172 236,42 eur nebo podpůrně náhradu nižší.

Rozhodnutí:      Žaloby ve spojených věcech F‑72/12 a F‑10/13 se zamítají. J. Roulet ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Úředníci – Vrácení přeplatků – Podmínky – Zjevně chybná platba – Kritéria

(Služební řád, článek 85)

2.      Žaloby úředníků – Podmínky přípustnosti – Námitka překážky věci zahájené – Žaloba na náhradu škody – Totožná návrhová žádání na náhradu škody uplatněná v žalobě podané dříve a prohlášená za nepřípustná – Absence překážky věci zahájené

1.      Pokud jde o vrácení přeplatku, výraz „zřejmé“, který je obsažen v čl. 85 prvním pododstavci služebního řádu a který charakterizuje neoprávněnost vyplacení částky, neznamená, že příjemce neoprávněně vyplacené částky je zproštěn jakéhokoli myšlenkového úsilí či kontroly, ale znamená, že k tomuto navrácení dojde v případě, že se jedná o pochybení, kterého by si byl vědom běžně obezřetný úředník, o kterém se předpokládá, že zná své platové podmínky. Dále je v každém případě nutno zohlednit schopnost dotčeného úředníka provést nezbytná ověření. Okolnosti, které v tomto ohledu zohledňuje unijní soud, se týkají zejména úrovně odpovědnosti úředníka, jeho platové třídy a délky jeho služby.

Kromě toho není nutné, aby dotčený úředník nebo dočasný zaměstnanec měl při plnění své povinnosti jednat s náležitou péčí možnost přesně určit rozsah pochybení, kterého se administrativa dopustila. Ke vzniku povinnosti dotčené osoby obrátit se na administrativu s požadavkem na provedení nezbytných ověření v tomto ohledu postačí, že má dotčená osoba pochybnost o opodstatněnosti předmětné platby.

(viz body 48 až 50)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 5. listopadu 2002, Ronsse v. Komise, T‑205/01, body 46 a 47; 29. září 2005, Thommes v. Komise, T‑195/03, bod 124

2.      Je-li v případě dvou žalob dána totožnost účastníků řízení, předmětu a žalobních důvodů, je třeba později podanou žalobu odmítnout jako nepřípustnou.

Jestliže byla návrhová žádání týkající se náhrady škody uvedená v rámci žaloby, která byla podána dříve, prohlášena za nepřípustná z důvodu, že byla vznesena předčasně, nelze mít za to, že Soud pro veřejnou službu vyčerpal svou pravomoc, pokud jde o totožná návrhová žádání týkající se náhrady škody uvedená v rámci žaloby, která byla podána později.

(viz body 86 a 87)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 19. září 2006, Vienne a další v. Parlament, F‑22/06, bod 12 a citovaná judikatura