Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

21. november 2013

Liidetud kohtuasjad F‑72/12 ja F‑10/13

Josiane Roulet

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töötasu – Personalieeskirjade artikkel 66 – Endine palgaastme AD 12 ajutine teenistuja – Töölevõtmine palgaastme AD 6 ametnikuna – Palgaastme AD 12 ametniku töötasu maksmine – Ilmne viga – Alusetult makstud summade tagasimaksmine personalieeskirjade artikli 85 alusel

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagid, millest Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 9. juulil 2012. aastal saabunud ja numbriga F‑72/12 registreeritud hagiavaldusega palub J. Roulet Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada Euroopa Komisjoni otsus, mis nähtub 20. detsembri 2011 teatest nõuda personalieeskirjade artikli 85 kohaselt tagasi 172 236,42 euro suurune summa, ja teise võimalusena määrata talle tekitatud kahju eest hüvitis, ning Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 3. veebruaril 2013 saabunud ja numbriga F‑10/13 registreeritud hagiavaldusega palub J. Roulet Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada komisjoni 28. märtsi 2012. aasta otsus osas, milles see puudutab tema 13. jaanuari 2012. aasta hüvitise taotluse rahuldamata jätmist ja mõista komisjonilt tekitatud kahju eest välja 172 236,42 euro suurune hüvitis või teise võimalusena hüvitis väiksemas summas.

Otsus:      Jätta hagid liidetud kohtuasjades F‑72/12 ja F‑10/13 rahuldamata. Jätta J. Rouletʼ kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Alusetult saadu tagastamine – Tingimused – Maksmise ilmne alusetus – Kriteeriumid

(Personalieeskirjad, artikkel 85)

2.      Ametnike hagid – Vastuvõetavuse tingimused – Poolelioleva kohtuasja vastuväide – Kahju hüvitamise nõue – Kahju hüvitamise nõuded, mis on identsed varasema hagiga ja on tunnistatud vastuvõetamatuteks – Poolelioleva kohtuasja puudumine

1.      Mis puudutab alusetult saadu tagastamist, siis väljend „nii ilmne”, millega kirjeldatakse personalieeskirjade artikli 85 esimeses lõigus maksmise seadusliku aluse puudumist, ei tähenda seda, et alusetult makstud summade saajalt ei eeldata mingitki järelemõtlemist või kontrolli, vaid et summa tuleb tagasi maksta, kui viga ei saanud tavapäraselt hoolsale ametnikule, kes peab teadma tema töötasu reguleerivaid norme, märkamatuks jääda. Lisaks tuleb igal konkreetsel juhul võtta arvesse asjaomane ametniku võimet vajalikku kontrolli teostada. Liidu kohus võtab sellega seoses arvesse eelkõige ametniku vastutuse taset, tema palgaastet ja tööstaaži puudutavaid asjaolusid.

Muu hulgas ei ole vajalik, et asjaomane ametnik või ajutine töötaja oleks oma ametiülesandeid hoolsalt täites võimeline hindama administratsiooni tehtud vigade täpset ulatust. Asjaolu, et tal on kahtlusi kõnealuse makse õigsuses, on piisav selleks, et olla kohustatud kontakteeruma administratsiooniga, et see teostaks vajaliku kontrolli.

(vt punktid 48–50)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 5. november 2002, kohtuasi T‑205/01: Ronsse vs. komisjon (punktid 46 ja 47); 29. september 2005, kohtuasi T‑195/03: Thommes vs. komisjon (punkt 124).

2.      Kui hagil on varem esitatud teise hagiga võrreldes samad pooled, sama ese ja see sisaldab samu väiteid, tuleb see jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Kui varem esitatud hagi raames välja toodud kahju hüvitamise nõuded tunnistati vastuvõetamatuks põhjusel, et need olid esitatud enneaegselt, siis Avaliku Teenistuse Kohust ei saa pidada pädevusetuks seoses identsete kahju hüvitamise nõuetega, mis toodi välja hiljem esitatud hagis.

(vt punktid 86 ja 87)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. september 2006, kohtuasi F‑22/06: Vienne jt vs. parlament (punkt 12 ja seal viidatud kohtupraktika).