Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

15. juuni 2016

Kohtuasi F‑75/12

Daniel Wille

ja

Bo Skovsboell

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Huve mitte kahjustav akt – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi ilma sisulist vaidlust käsitlemata – Kodukorra artikkel 83

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Daniel Wille ja Bo Skovsboell palusid tühistada vastavalt 21. novembri 2011. ja 5. märtsi 2012. aasta „otsused“, milles on arvutatud staažilisa hagejate poolt enne teenistusse asumist teises pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi ülekandmisel, ning vajaduse korral Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 19. aprilli ja 29. juuni 2012. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata hagejate kaebused nimetatud staažilisa arvutamise „otsuste“ peale.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Daniel Wille ja Bo Skovsboelli kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Staažilisa ettepanek, mis esitatakse eesmärgiga kanda liidu pensioniskeemi üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Väljajätmine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1 ja VIII lisa artikli 11 lõige 2)

Staažilisa ettepanek, mis ametnikule esitatakse eesmärgiga kanda Euroopa Liidu pensioniskeemi üle teises skeemis omandatud pensioniõigused, ei tekita siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis mõjutaks otseselt ja vahetult ettepaneku adressaadi õiguslikku olukorda, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Seega ei ole tegemist huve kahjustava aktiga personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses.

(vt punkt 18)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 62, ja Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58.