Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 юни 2016 г. — Wille и Skovsboell/Комисия

(Дело F-75/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за бонус за осигурителен стаж — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без обсъждане на спора по същество — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Daniel Wille (Мускрон, Белгия) и Bo Skovsboell (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, след това J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Baquero Cruz и D. Martin, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, след това G. Gattinara, накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението за изчисление на бонуса на пенсионните права, придобити преди постъпване на служба в Комисията, и на решението за отхвърляне на подадените по административен ред жалби на жалбоподателите

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Daniel Wille и г-н Bo Skovsboell понасят собствените си разноски и са осъдени да заплатят направените от Европейската комисия разноски.

____________

1     ОВ C 287, 22.9.2012 г., стр. 41.