Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. júna 2017 – Dextro Energy GmbH & Co. KG/Európska komisia

(vec C-296/16 P)1

(Odvolanie – Ochrana spotrebiteľa – Nariadenie (ES) č. 1924/2006 – Zdravotné tvrdenia o potravinách, iné ako tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí – Zamietnutie žiadosti o zápis určitých tvrdení napriek kladnému stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA))

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dextro Energy GmbH & Co. KG (v zastúpení: M. Hagenmeyer a T. Teufer, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: S. Grünheid a K. Herbout-Borczak, splnomocnené zástupkyne)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta.

Dextro Energy GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 287, 8.8.2016.