Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 8. juni 2017 –
Dextro Energy mod Kommissionen

(Sag C-296/16 P) (1)

»Appel – forbrugerbeskyttelse – forordning (EF) nr. 1924/2006 – andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed – afslag på ansøgningen om opførelse af visse anprisninger til trods for en positiv udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)«

1.      EU-ret – principper – proportionalitet – rækkevidde – EU-lovgivers skønsbeføjelse – domstolsprøvelse – grænser

(Art. 5, stk. 4, TEU)

(jf. præmis 48-50)

2.      Appel – anbringender – urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder – afvisning – Domstolens prøvelse af Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder og beviserne – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 56, 57, 73 og 97)

3.      Appel – anbringender – ingen præcis anfægtelse af en begrundelse fra Rettens side og af retlige argumenter til støtte for appellen – afvisning

[Art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d); statutten for Domstolen, art. 58, første afsnit og art. 169, stk. 2]

(jf. præmis 60, 78, 86, 95, 101 og 116)

4.      Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – afvisning

(Art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 61)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Dextro Energy GmbH & Co. KG betaler sagsomkostningerne.


1– EUT C 287 af 8.8.2016.