Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 8.6.2017 – Dextro Energy vastaan komissio

(asia C-296/16 P) (1)

(Muutoksenhaku – Kuluttajansuoja – Asetus (EY) N:o 1924/2006 – Muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavat elintarvikkeita koskevat terveysväitteet – Tiettyjen väitteiden sisällyttämistä koskevan vaatimuksen hylkääminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) myönteisestä lausunnosta huolimatta)

1.      Euroopan unionin oikeus – Periaatteet – Oikeasuhteisuus – Ulottuvuus – Unionin lainsäätäjän harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Rajat

(SEU 5 artiklan 4 kohta)

(ks. 48–50 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu unionin yleisen tuomioistuimen tekemä tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 56, 57, 73 ja 97 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisen tuomioistuimen tekemän päättelyn tiettyä kohtaa ei ole täsmällisesti moitittu eikä valituksen tueksi ole esitetty oikeudellisia perusteita – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta ja 169 artiklan 2 kohta)

(ks. 60, 78, 86, 95, 101 ja 116 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 61 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Dextro Energy GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 287, 8.8.2016.