Language of document : ECLI:EU:C:2013:676

Kohtuasi C‑95/12

Euroopa Komisjon

versus

Saksamaa Liitvabariik

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus – Siseriiklikud õigusnormid, milles on ette nähtud Volkswagen AG aktsionäride teatud otsuste tegemise blokeerimine 20‑protsendilise vähemuse poolt

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 22. oktoober 2013

1.        Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus – Kohtuotsuse täitmise kohustuse rikkumine – Euroopa Kohtu otsuste täitmise erimenetlus – Selliste rikkumiste käsitlemine, mida Euroopa Kohus peab ELTL artikli 258 alusel tõendatuks

(ELTl artikkel 258)

2.        Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus – Mõju – Rikkumise toime pannud liikmesriigi kohustused – Kohtuotsuse täitmine – Liikmesriigi kohustuste rikkumine, mis tuleneb kahe siseriikliku sätte koostoimest – Liikmesriigi poolt nendest sätetest ühe tühistamine – Piisav tühistamine, et kohtuotsust täielikult täita

(ELTL artikli 260 lõige 1)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 23)

2.        ELTL artikli 260 lõikest 1 tuleneb, et kui Euroopa Kohus leiab, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust, siis nõutakse sellelt liikmesriigilt Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist.

23. oktoobri 2007. aasta otsuse kohtuasjas C‑112/05: komisjon vs. Saksamaa resolutsioon on Euroopa Kohtu tuvastatud rikkumise eseme seisukohast eriti oluline, kuna kohus tuvastas kõnealuses otsuses kohustuste rikkumise, mis tuleneb kahe siseriikliku sätte koostoimest, mitte kummastki sättest eraldi. Seda järeldust kinnitavad kohtuotsuse põhjendused, mida arvesse võttes tuleb otsuse resolutsiooni mõista. Järelikult võib nendest sätetest ainult ühe tühistamine või muutmine olla piisav kohtuotsuse täielikuks täitmiseks.

(vt punktid 33, 35–37, 39 ja 40)