Language of document :

Жалба, подадена на 3 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-10/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. J.-N. Louis и адв. D. Abreu Caldas)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението, с което се отхвърля искане за обезщетение, направено от жалбоподателката на основание член 90, параграф 1 от Правилника, поради грешките, допуснати при определяне на нейните права при постъпването ѝ на служба и поради късното поправяне на тези грешки.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 28 март 2012 г. на ОН, с което се отхвърля искането за обезщетение на жалбоподателката от 13 януари 2012 г.;

да се осъди Комисията да обезщети жалбоподателката със сумата от 172 236,42 EUR;при условията на евентуалност, да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателката обезщетение до размера на недължимо платените суми до деня, в който тази нередност е била открита, но не е била поправена, или при всички случаи, поне до размера на недължимо платените суми, считано от ноември 2010 г., когато е бил коригиран единствено нейният коефициент;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.