Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-7/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie na decyzję wydaną w odpowiedzi na żądanie skarżącego, zatrudnionego w przedstawicielstwie Komisji w Antananarivo, Magadaskar, dotyczące zadośćuczynienia za trudności napotkane w ramach urządzania się w ww. mieście

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez szefa wydziału Dyrekcji Generalnej Zasoby ludzkie i bezpieczeństwo w przedmiocie „żądania, na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego (nr akt 0/867/11), zadośćuczynienia za trudności napotkane w ramach urządzania się w Antananarivo”, zgodnie z którą żądanie to zostało oddalone w oparciu o uzasadnienie, „iż przesłanki zadośćuczynienia za krzywdę” nie są spełnione, ponieważ z okoliczności wynika, iż „przedstawicielstwo użyło wszelkich sposobów dla rozwiązania napotkanych problemów, zleciło wykonanie dodatkowych prac w pierwotnym miejscu zakwaterowania i zaproponowało na czas tych prac alternatywne możliwości zakwaterowania”;

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w odpowiedzi na zażalenie wniesione przez skarżącego, zgodnie z którą organ powołujący oddala jego zażalenie w oparciu o uzasadnienie, iż (i) „w niniejszej sytuacji administracji nie można zarzucić zawinionego działania, a tym bardziej działania niezgodnego z prawem ”, (ii) skarżący „nie przedstawił nawet namiastki dowodu doznania krzywd” i (iii) „zaskarżona decyzja jest wydana w oparciu o dowody dobrej woli administracji względem wnioskodawcy”, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ewentualny brak uzasadnienia może być konwalidowany przez adekwatne uzasadnienie przedstawione na etapie decyzji wydanej w odpowiedzi na zażalenie”, co ma miejsce w niniejszej sprawie;zasądzenie od Komisji zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę skarżącego, kwoty, której wysokość została określona tymczasowo i z zastrzeżeniem możliwości jej podwyższenia bądź obniżenia w toku postepowania, na 30.000 EUR;obciążenie Komisji kosztami postępowania.