Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 март 2014 г. — CP/Парламент

(Дело F-8/13)1

(Публична служба — Длъжностно лице — Началник на отдел — Пробен период — Неутвърждаване на лице на длъжност „началник отдел“ — Преназначаване на длъжност без ръководни функции — Вътрешни правила на Парламента)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CP (представители: L. Levi и A. Tymen, avocats)

Ответник: Парламент (представители: O. Caisou-Rousseau и V. Montebello-Demogeot)

Предмет

Искане за отмяна на решението за неутвърждаване на жалбоподателя на длъжност „началник отдел“ и за преместването му в Генералната дирекция за вътрешни политики

Диспозитив

реши:

Отменя решението от 23 март 2012 г., с което Европейският парламент не утвърждава CP на длъжността „началник отдел“ и премества длъжността му в Генералната дирекция „Вътрешни политики на Съюза“.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Европейският парламент понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от CP.